Assur MiFID

AssurMiFID-gedragsregels

Gedragsregels
Ons kantoor respecteert de gedragsregels voor tussenpersonen.
In onze adviesverlening werken wij steeds op basis van een onpartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekerings-oplossingen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften. Wij vragen voorafgaandelijk dat u bevestigt ons nauwkeurig alle bekende omstandigheden en wensen te hebben meegedeeld die redelijkerwijze moeten worden beschouwd worden als gegevens die van invloed zijn op het uitwerken van een optimale oplossing voor u.
U erkent dat deze gegevens overeenstemmen met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij VOF Van de Velde-Vandeputte, Blommekens 79, 9900 Eeklo op het nummer 09/377.93.55 of stuurt u een mailtje naar kantoor@vandeveldevandeputte.be.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel + 32 2 547 58 71 – Fax + 32 2 547 59 75 – www.ombudsman.as).
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

Verplichte informatie
Deze verklaring werd opgesteld in het kader van de Wet van 27 maart 1995, die de verzekerings-distributie regelt, en meer bepaald in functie van de informatieplicht die rust op de verzekerings-tussenpersoon. Ze geldt voor rekening van volgende rechtspersoon, die handelt onder het statuut van onafhankelijk verzekeringsmakelaar:
VOF Van de Velde-Vandeputte, Blommekens 79, 9900 Eeklo, FSMA 044466A-cB
Met deze verklaring willen wij de verplichtingen die de wet aan de verzekeringsdistributie oplegt op een positieve manier aanwenden, om onze klanten een maximale transparantie in onze werkwijze en beleidsopties te bieden.

Behoeften
Via een behoefteanalyse aan de hand van enkele vragen, zoeken wij in functie van uw wensen de gepaste verzekeringsoplossing voor u, uw gezin, uw bedrijf, uw hobby’s. En dit zonder de prijs en kwaliteit van het product uit het oog te verliezen.

Leveranciers
De selectie van de maatschappijen waarmee wij samenwerken gebeurt op basis van de overeen-stemming met de wettelijke verplichtingen waaraan deze maatschappijen moeten voldoen, de solvabiliteit, de rendabiliteit, de goede faam en de beschikbaarheid van vlotte oplossingen voor schaderegeling. Jaarlijks beoordelen wij alle maatschappijen waarmee we samenwerken op basis van de kwaliteit van de diensten, het productengamma, de vlotheid van communicatie en samenwerking en de tevredenheid van onze klanten bij schaderegelingen. De resultaten van deze beoordeling staan in rechtstreeks verband met onze graad van samenwerking met deze maatschappijen, en kunnen bij een moeilijke werking leiden tot een stopzetting van de samenwerking, en verplaatsing van de betrokken verzekeringscontracten. Deze beslissing wordt steeds genomen in samenspraak met de cliënt.

Marktonderzoek
De verzekeringsoplossingen die wij u aanbieden komen tot stand via een onafhankelijk marktonderzoek dat verschilt naargelang het klantensegment.
Voor verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen (tot 19 werknemers) werken wij met de focus op het totaalpakket, op basis van globale marktonderzoeken, gedifferentieerd volgens de activiteit. De gekozen oplossingen worden regelmatig getoetst aan marktevoluties, en bijgesteld in functie van een betere prijs / kwaliteit. Bijzondere verzekeringsbehoeften genieten de oplossing van geïndividualiseerd onderzoek, op basis van onze ervaring in dergelijke risico’s. Voor particuliere klanten zoeken wij eveneens pakketoplossingen voor de ‘totale’ verzekeringsbehoefte. Op regelmatige tijdstippen organiseren wij op een globale manier marktbevragingen bij de belangrijkste makelaarsmaatschappijen, zodat wij onze standaardoplossingen waar nodig kunnen aanpassen aan een vernieuwd marktaanbod. Deze werkwijze sluit niet uit dat wij voor een speciale verzekeringsbehoefte een individueel onderzoek uitvoeren.

Wet op de privacy
De verwerking van uw persoonsgegevens is overeenkomstig art. 5c van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (hierna ” de wet privacy ” genoemd), noodzakelijk om te voldoen aan de informatieverplichting. Conform de Wet Privacy heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Waterloolaan 115.

AssurMiFID gedragsregels
VOF Van de Velde-Vandeputte is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:
1. Aangeboden producten en diensten
o 1.1. Informatie over het begrip “verzekeringsbemiddeling”:
VOF Van de Velde-Vandeputte biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekerings-overeenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekerings-overeenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
o 1.2. Nummers van de takken en de titulatuur:
1. Ongevallen
2. Ziekte
3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4. Casco rollend spoorwegmaterieel
5. Luchtvaartuigcasco
6. Casco zee- en binnenschepen
7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8. Brand en natuurevenementen
9. Andere schade aan goederen
10. BA motorrijtuigen
11. BA luchtvaartuigen
12. BA zee- en binnenschepen
13. Algemene BA
14. Krediet
15. Borgtocht
16. Diverse geldelijke verliezen
17. Rechtsbijstand
18. Hulpverlening
19. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
20. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
21. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
22. Kapitalisatieverrichtingen
23. Beheer van collectieve pensioenfondsen.

o 1.3. Polisvoorwaarden:
U kan steeds bij ons op kantoor terecht voor de algemene voorwaarden van uw contract(en). Deze zijn ook terug te vinden op de websites van de maatschappij waar u bent verzekerd.

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid
De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. In de afzonderlijke nota “Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor” op deze pagina kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.
3. Vergoeding
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.
* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Belangenconflictenbeleid
Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor
1. Wetgevend kader
Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
2. Welke belangenconflicten?
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:
o Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
o Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
o Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
o Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
o Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
o Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
o Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?
Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:
o Een interne instructienota;
o Een aangepast verloningsbeleid;
o Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
o Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
o Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
o Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
o Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

5. Specifieke transparantie
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u door ons kantoor geïnformeerd worden over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Van de Velde - Vandeputte: bank en verzekeringen